Martina Vagačová rodičovská a výchovná poradkyňa

Princípy

Efektívne rodičovstvo poskytuje ucelený systém praktických prístupov a techník k riešeniu každodenných výchovných situácií. Zároveň ponúka pozitívnu filozofiu výchovy, ktorej kľúčovou úlohou je budovanie vzťahu na báze rešpektu a zodpovednosti. Bezpodmienečná láska a povzbudzovanie zo strany rodičov sú tými najsilnejšími nástrojmi a zároveň aj výzvami pre každého rodiča, ktorý sa rozhodne ísť touto cestou.

Základné princípy Efektívneho rodičovstva

Vzájomný rešpekt a úcta
medzi rodičmi a deťmi, rodičmi navzájom, súrodencami navzájom, voči ostatným aj sebe samým. Vzájomný rešpekt je cesta ako budovať  pocit sebaúcty u dieťaťa, ako základný predpoklad pre úspešné zvládanie životných situácií.  Znamená to, že veríme a správame sa tak, že obe strany, dieťa i rodič, sú hodnotné.

Povzbudzovanie
prostredníctvom vyzdvihovania úspechov, pokroku, schopností a zručností detí, ktoré dáva základ k získaniu sebadôvery a vlastnej hodnoty

Vyjadrovanie a prejavy lásky a radosti aby sa deti cítili bezpečne a dokázali sa naučiť lásku a dobro nielen prijímať, ale aj rozdávať a deliť sa o ňu

Premena negatívneho na pozitívne je založená na dôvere v schopnosti detí, stavia na silných stránkach povahy a zručnostiach dieťaťa, sústreďuje sa na dieťa také, aké je, zdokonaľujúce sa postupne krok za krokom, podporujúc samostatnosť dieťaťa, aby mohlo pre sebe robiť veci, na ktoré už stačí.

Princíp sociálnej rovnosti medzi rodičmi a deťmi
V zmysle rovnosti ľudskej ceny a dôstojnosti, kedy uznávame, že každý z nás má právo byť milovaný a vyjadriť svoje potreby. Avšak je treba si uvedomiť, že rovnosť neznamená rovnakosť. Medzi dieťaťom a rodičom sú veľké rozdiely v zmysle fyzickom, nažitých skúseností a zodpovednosti, ktorú nesú voči svojmu okoliu. 

Princíp demokracie
umožňuje  voľbu, teda dáva deťom možnosť , aby sa rozhodovali v rámci určitých hraníc a zároveň si niesli dôsledky svojich rozhodnutí. Tým sa rozvíja u detí  disciplína a zodpovednosť .

Dostatok spoločnej zábavy rodičov a detí
posilňuje spojenie medzi rodičmi a deťmi. V čase zábavy získavajú deti potvrdenie, že rodičom na nich záleží a to prehlbuje ich dôveru a pocit spolupatričnosti.